تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 99-98

 

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس

امتحانات

اول

9 الی 21 شهریورماه 98

23شهریورماه 98

6 الی 11 مهرماه 98

12 دیماه 98

14 الی 26 دیماه 98

دوم

5 الی 10بهمن ماه 98

12 بهمن ماه98

26 بهمن الی1 اسفندماه 98

22 خردادماه 99

24 خردادماه الی 5 تیرماه99

تابستان

8 الی 13 تیرماه 99

15 تیرماه99

-

24 مرداد ماه99

26 الی  31         تیرماه 99