اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگی : احمد مصلی نژاد
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : کامپیوتر
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : محمدعلی آیت الهی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : زبان انگلیسی
سمت : مدیر گروه
نام و نام خانوادگی : امین مرزبان
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : زبان انگلیسی
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : لیندا صمدی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : زبان انگلیسی
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : مریم مرادی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : فیزیک
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : نوید دیانت
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : کامپیوتر
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : دکتر زهره ریاضی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : مدیریت
سمت : مدیر گروه
نام و نام خانوادگی : فرشته مصطفوی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : مدیریت
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : طهمورث فقیه ملک مرزبان
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : آرش محمودی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : محمدمهدی کلانترزاده
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : پویان برهمن
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : حسین عباسی مهر
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : معماری
سمت : مدیر گروه
نام و نام خانوادگی : افسانه سلطانی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : سیدرضا حسینی اردکانی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : علی مسیح زاده
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : فاطمه فرمنش
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : ریاضی
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : سمیه حق طلبی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : کامپیوتر
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : مرتضی زلف پور
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : کامپیوتر
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : مصطفی جهانگیر
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : کامپیوتر
سمت : مدیر گروه
نام و نام خانوادگی : مهدی گلشن
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : کامپیوتر
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : مهرداد رضایی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : فناوری اطلاعات
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : عرفانه نوروزی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : کامپیوتر
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : صفیه قاسمی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : کامپیوتر
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : مریم باستان فرد
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : کامپیوتر
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : حسین افخمی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : برق
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : سیامک علیپور
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : برق
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : ارسلان نجفی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : برق
سمت : عضو شورای پژوهشی
نام و نام خانوادگی : نغمه فتحعلی پور
مرتبه علمی : مربی
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : هنر
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : مهدی رضایی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : عمران
سمت : مدیر گروه
نام و نام خانوادگی : روزبه آقامجیدی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : عمران
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : سید علیرضا روانفر
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : عمران
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : فرزانه موثقی اردکانی
مرتبه علمی : استادیار
مقطع : دکتری تخصصی
رشته : تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
سمت : عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : نرجس نصرالهی
مرتبه علمی : مربی
مقطع : دانشجوی دکتری
رشته : فرهنگ و معارف اسلامی
سمت : عضو هیات علمی