اطلاعات کارکنان
نام و نام خانوادگی : مهدی ملک نسب
سمت : رئیس امور اداری
نام و نام خانوادگی : علی تجلی
سمت : کارشناس پژوهش
نام و نام خانوادگی : رضا صبور
سمت : مدیر پژوهش
نام و نام خانوادگی : محمد رضا کشاورز
سمت : رئیس اداره حراست
نام و نام خانوادگی : علی نقی کریمی خو
سمت : کارشناس پژوهش و مسئول امتحانات
نام و نام خانوادگی : سید سجاد موسوی
سمت : مدیر امور عمرانی
نام و نام خانوادگی : علی اکبر مجیر
سمت : کارشناس عمران
نام و نام خانوادگی : فرشته خاکپور
سمت : مسئول امور بایگانی
نام و نام خانوادگی : مهدی احمدی
سمت : مدیر امور آموزشی
نام و نام خانوادگی : اسمعیل خادمی
سمت : کارشناس آموزش
نام و نام خانوادگی : محمد باقر صالحی
سمت : کارشناس آموزش
نام و نام خانوادگی : فرشاد طاهری
سمت : رئیس اداره امور دانشجویی،روابط عمومی و مسئول دفتر فرهنگ
نام و نام خانوادگی : محمد رضا زمانیان
سمت : مسئول امور دبیرخانه
نام و نام خانوادگی : طیبه یزدان پناه
سمت : مسئول بایگانی دبیرخانه
نام و نام خانوادگی : عبدالرضا دهدشتی
سمت : انباردار
نام و نام خانوادگی : غلامرضا حبیبی
سمت : کارگزینی
نام و نام خانوادگی : عبدالحمید فرهادی
سمت : مدیر امور مالی
نام و نام خانوادگی : قاسم ذراتی نیک
سمت : کارشناس مالی
نام و نام خانوادگی : ابراهیم مددالهی
سمت : مسئول صندوق رفاه
نام و نام خانوادگی : محمد خوشخو
سمت : کارپرداز
نام و نام خانوادگی : فریبا ساسانی فر
سمت : مسئول امور دانش آموختگان
نام و نام خانوادگی : عبدالحمید عبیدی
سمت : مسئول دفتر ریاست
نام و نام خانوادگی : نصراله کوثری
سمت : مسئول دفتر اساتید
نام و نام خانوادگی : سلیمان عابدی
سمت : مسئول کتابخانه
نام و نام خانوادگی : سعید احمدی
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : مجید دهدشتی
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : محمد مهدی حسنی
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : رضا سروآزاد
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : محمد امین صدیق
سمت : آشپز
نام و نام خانوادگی : فتح اله صالحی
سمت : خدمات
نام و نام خانوادگی : بهرام صالحی
سمت : خدمات
نام و نام خانوادگی : موسی همتی
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : خلیل نوروزی
سمت : مسئول تربیت بدنی
نام و نام خانوادگی : علی یزدان پناهی
سمت : مسئول گزینش
نام و نام خانوادگی : مهدی کوثری
سمت : مسئول امور نقلیه