عدم تشکیل کلاس
ارسال شده در تاریخ
1396/07/12
02 و 33 دقیقه

کلیه کلاسهای مهندس طهمورث فقیه ملک مرزبان در روز چهارشنه 96/7/12 و مهندس محسنی پور در روزهای چهارشنبه 96/7/12 و پنج شنبه 96/7/13 و دکتر علیرضا روانفرد در روزهای پنج شنبه 96/7/13 و جمعه 96/7/14 برگزار نمی گردد کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد