جلسه ارائه و تصویب پروپوزال دانشجویان تجارت الکترونیک ، کامپیوترو برق
ارسال شده در تاریخ
1396/07/16
02 و 18 دقیقه

جلسه ارائه و تصویب پروپوزال دانشجویان تجارت الکترونیک ، کامپیوترو برق در تاریخ 19 مهرماه 96 از ساعت 11  برگزار می گردد.