روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های 1395 به بعد
ارسال شده در تاریخ
1397/06/05
02 و 16 دقیقه

برای ورودی های 1395 به بعد نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن بصورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود:

مردود (کمتر از 14)

متوسط(14-15/99)

خوب(16-17/99)

خیلی خوب (18-18/99)

عالی (19-20)

«درجه عالی » توسط هیات داوران به پایان نامه هایی داده می شود که پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله مستخرج از آن در یکی از مجلات معتبر داخلی(مورد تایید وزارتین) یا بین المللی متناسب با رشته مربوط (ISI دارای ضریب تاثیر یا مجلات دانشگاه آزاد اسلامی دارای نمایه ESI یاScopus یا PubMed برای رشته های غیر علوم انسانی و هنر و علمی پژوهشی وزارتین برای رشته های علوم انسانی و هنر

«درجه بسیار خوب» توسط هیات داوران به پایان نامه هایی داده می شود که گواهی معتبر فرستادن(Submission) مقاله مستخرج از آن در یکی از مجلات معتبر داخلی (مورد تایید وزارتین) یا بین المللی متناسب با رشته مربوط

«سایر درجات» به پایان نامه هایی داده می شود که دارای هیچ یک از شرایط بالا نباشد.

چنانچه دانشجو پس از دفاع و پیش از صدور مدرک تحصیلی خود، گواهی معتبر پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی یا بین المللی متناسب با رشته مربوط را ارائه کند، در صورتجلسه دفاع درجه ایشان به یک درجه بالاتر ارتقا داده می شود.

ملاک ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت کیفی بوده و در میانگین معدل کل لحاظ نمی شود.