برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 واحد سپیدان
ارسال شده در تاریخ
1397/06/06
02 و 28 دقیقه

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 واحد سپیدان

انتخاب واحد : 10 تا 21 شهریورماه – تمامی ورودی

شروع کلاس ها : 24 شهریورماه

پایان کلاس ها : 13 دیماه

شروع امتحانات : 15 دیماه

پایان امتحانات : 27 دیماه

تذکر مهم

لازم است دانشجویان محترم مطابق با برنامه زمانبندی واحد، جهت ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 اقدام نمایند.

کلیه دانشجویان ( حتی دانشجویانی که فقط نیاز به اخذ واحد پایان نامه یا تمدید آن را دارند) می بایست در موعد مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به بسته شدن سیستمی انتخاب واحد پس از تاریخ های مندرج در برنامه، کلیه مسئولیت عدم انتخاب واحد نیمسال آتی به عهده دانشجو می باشد.