استعلام تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع قبلی
ارسال شده در تاریخ
1397/08/22
05 و 05 دقیقه

لازم است کلیه دانشجویان با مراجعه به بایگانی آموزش دانشگاه از وصول تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی خود به واحد سپیدان اطمینان حاصل نمایند.