عدم شرکت در امتحانات میان ترم
ارسال شده در تاریخ
1398/02/03
02 و 10 دقیقه

با توجه به اینکه نمره نهایی هر درس حاصل جمع نمرات امتحان میان ترم و پایان ترم می باشد در صورت عدم شرکت در امتحانات میان ترم فقط نمره پایان ترم در کارنامه لحاظ می گردد.