تغییر امتحانات دروس ریاضی گسسته و آمار سرکارخانم مرادی
ارسال شده در تاریخ
1398/02/07
05 و 54 دقیقه

تاریخ و ساعت امتحان میان ترم درس ریاضی گسسته سرکارخانم مرادی به سه شنبه 10 اردیبهشت ماه ساعت 10:30 صبح تغییر یافت.

تاریخ و ساعت امتحان میان ترم درس آمار و احتمال مهندسی سرکارخانم مرادی به سه شنبه 17 اردیبهشت ماه ساعت 10:30 صبح تغییر یافت.