قابل توجه دانشجویان تحت پوشش بهزیستی
ارسال شده در تاریخ
1398/04/04
06 و 46 دقیقه

دانشجویان تحت پوشش بهزیستی که اسامی آنها در نیمسال دوم 98-97 ثبت نشده تا تاریخ پنج شنبه 98/04/06 به آقای مددالهی مراجعه نمایند.