قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره آموزشی معرفت رضوی
ارسال شده در تاریخ
1398/04/31
06 و 07 دقیقه

باسمه تعالی

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره آموزشی معرفت رضوی

متقاضیان شرکت در دوره جهت ثبت نام به سایت velayat.iau.ir مراجعه نمائید.

پذیرش منوط به قبولی در مصاحبه می باشد.