انتقال و میهمانی دانشجویان
ارسال شده در تاریخ
1398/09/09
06 و 10 دقیقه

تاریخ ثبت نام جهت میهمانی و یا انتقالی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 فقط در چهارچوب آیین نامه نقل و انتقالات و با مراجعه به سامانه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی( منادا) از مورخ 10/09/1398 می باشد .

آدرس سایت:   https://monada.iau.ir/

 

امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان