برگزاری امتحان شفاهی روخوانی قرآن کریم سرکار خانم حق پرست در تاریخ سه شنبه 10 دیماه ساعت 13:30
ارسال شده در تاریخ
1398/10/04
02 و 20 دقیقه

قابل توجه دانشجویانی که درس روخوانی قران با سرکار خانم حق پرست دارند:

امتحان شفاهی روخوانی قرآن کریم سرکار خانم حق پرست در تاریخ سه شنبه 10 دیماه ساعت 13:30 برگزار می گردد.