دانشجویان تحت پوشش بهزیستی
ارسال شده در تاریخ
1398/10/16
06 و 45 دقیقه

دانشجویان تحت پوشش بهزیستی تا روز چهارشنبه  98/10/25  جهت بررسی و تکمیل فرم های مربوطه به امور شهریه واحد سپیدان(مهندس مددالهی)  مراجعه نمایند.