فرزندان جانبازان و ایثارگران
ارسال شده در تاریخ
1398/10/16
06 و 53 دقیقه

دانشجویان درحال تحصیل که سابقه ایثارگری و جانبازی زیر 25 درصد دارند یا یکی از والدین آنها جانباز زیر 25 درصد بوده یا سابقه جبهه دارند حتما تا روز چهارشنبه 98/10/18 با مدارک مربوطه و کپی آن،به امور شهریه واحد( مهندس مددالهی) مراجعه نمایند.