با توجه به تغییرات پیش آمده در تاریخ امتحانات جهت دریافت کارت ورود به جلسه پرداخت بدهی قبلی الزامی می باشد
ارسال شده در تاریخ
1399/03/12
03 و 12 دقیقه

با توجه به تغییرات پیش آمده در تاریخ امتحانات جهت دریافت کارت ورود به جلسه پرداخت بدهی قبلی الزامی می باشد