مصوبات شورا
ارسال شده در تاریخ
1395/11/17
17 و 22 دقیقه
 
مصوبات عمومي شوراي پژوهش و فناوري واحد سپیدان
شماره جلسه
تاريخ جلسه
مصوبه
18
1/1/92
منظور از مجلات خارجي معتبر در تصويب برونداد طرح­هاي پژوهشي، مجلات ISI (wos , listed) و همچنين مجلات نمايه شده توسط موسسات معتبر از جمله Scopus و ISC مي­باشد. مجلات علمي پژوهشي و علمي ترويجي نيز بايد حداقل مجوز از سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي را داشته باشند.
19
22/5/92
مقرر گرديد در صورت ارائه به موقع گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي توسط مجريان طرح، در صورت داشتن رزومه پژوهشي مناسب، مجري مي تواند طرح بعدي خود را به شوراي پژوهش و فناوري ارائه كند.
مجله مورد نظر مجري براي ارسال مقالات مستخرج از طرح­هاي پژوهشي قبل از ارسال بايد مورد تأييد شوراي پژوهش و فناوري قرار گيرد.
از اين پس كليه مقالات ارائه شده با نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپیدان بايد با ايميل دانشگاهي اعضاي هيات علمي معرفي شوند. لذا اطلاع رساني به اعضاي هيات علمي در خصوص ساخت ايميل دانشگاهي انجام شود.