اعضای شورا
ارسال شده در تاریخ
1395/11/17
17 و 26 دقیقه

اعضاي شوراي پژوهش و فناوري واحد سپیدان

نام و نام خانوادگي

سمت در شوراي پژوهش و فناوري

مدرك

رشته

احمد مصلی نژاد

رئيس شورا

دكتري تخصصي

مهندسی کامپیوتر

رضا صبور

دبير شورا

كارشناسي ارشد

مهندسي کامپیوتر

محمدعلی آیت الهی

عضو شورا

دكتري تخصصي

زبان انگلیسی

زهره ریاضی

عضو شورا

دكتري تخصصي

مدیریت

مهدی رضایی

عضو شورا

دکتری تخصصی

مهندسی عمران

حسین عباسی مهر عضو شورا دکتری تخصصی معماری
ارسلان نجفی عضو شورا دکتری تخصصی مهندسی برق