تاریخ جدید امتحانات تغییر یافته
ارسال شده در تاریخ
1395/11/12
17 و 19 دقیقه

تاریخ امتحانات تغییر یافته بدلیل مراسم رحلت ایت الله رفسنجانی رحمت اله علیه به شرح زیر اعلام می گردد

 

   امتحانات مورخ    95/10/20    به  95/11/2  منتقل شد       

امتحانات مورخ    95/10/21    به  95/11/3     منتقل شد

امتحانات مورخ    95/10/22    به  95/11/4     منتقل شد

ضمنا ساعت برگزاری امتحانات مطابق برنامه قبلی می باشد