عدم تشکیل کلاس
ارسال شده در تاریخ
1396/01/29
06 و 28 دقیقه

کلیه کلاسهای مهندس مهرداد رضایی و سرکار خانم باستانفر در روز دوشنبه 96/02/04 برگزار نمی گردد . کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد