کلاس جبرانی مهندس رضایی
ارسال شده در تاریخ
1396/02/11
06 و 28 دقیقه

کلاسهای جبرانی مهندس مهرداد رضایی در روز پنج شنبه مورخ 96/02/14 برگزار می گردد حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد