عدم تشکیل کلاس و برگزاری جلسه جبرانی
ارسال شده در تاریخ
1396/02/30
06 و 46 دقیقه

کلاس اندازه گیری الکتریکی دکتر نجفی در روز سه شنبه 96/03/02 برگزار نمی گردد و کلاس جبرانی آن در روز دوشنبه 96/03/01 برگزار می گردد