الزام ثبت موضوع در سایت pishineh.irandoc.ac.ir
ارسال شده در تاریخ
1396/03/13
00 و 33 دقیقه

برای استفاده از این سامانه لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مراجعه به نشانی http://pishineh.irandoc.ac.ir نسبت به ثبت درخواست موضوع و کلیدواژه های پژوهش خود اقدام نمایند. برای دانشجویانی که گزارش پیشینه پژوهش خود را ارائه ندهند کد پایان نامه صادر نخواهد شد.