برگزاری همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر واحد صفاشهر
ارسال شده در تاریخ
1396/04/24
03 و 05 دقیقه

برگزاری همایش ملی بهینه سازی و داده کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر واحد صفاشهر

آدرس سایت همایش