برگزاري مسابقه مللي الكترو موتر پربازده دانشگاه صنعتي شريف
ارسال شده در تاریخ
1396/04/24
03 و 08 دقیقه

برگزاري مسابقه مللي الكترو موتر پربازده دانشگاه صنعتي شريف

اطلاعات بیشتر